*0/00 – 3 -0/47 جزء اندومورفی 0/12 – 1/5 -0/11 جزء مزومورفی 0/17 – 1/3 -0/37 جزء اکتومورفی 0/99
0/49

0/95
0/15 0/00
-0/68
0/05
– 1/4 0/00
-0/29 0/01
-0/12 1/7 0/07 0/27 قد
وزن
چربی بدن شاخص
بالیدگی(PHV) ایلینویز (چابکی)
0/53 0/62 0/11 جزء اندومورفی 0/74 0/33 0/02 جزء مزومورفی 0/54 -0/61 -0/19 جزء اکتومورفی *0/00
*0/02
*0/00
*0/00
*0/00 2/7
2/3
3/9
3/5
4/3 -0/90 0/85
-0/65
-0/25
0/69 *10/2 0/33 0/57
قد
وزن
چربی بدن
شاخص
بالیدگی(PHV)
جزء اندومورفی دو 540 متر (توان هوازی)
0/23 1/1 0/08 جزء مزومورفی *0/01 2/4 0/65 جزء اکتومورفی

P T β F R-squared R متغیرهای پیش بین متغیرهای ملاک
0/09
0/49
*0/00
*0/00
*0/00 1/7
-0/68
2/8
2/7
– 3 0/55
-0/25
0/47
0/20
-0/47 *10/4 0/33 0/57 قد
وزن
چربی بدن
شاخص بالیدگی(PHV)جزء اندومورفی سارجنت (توان بی هوازی)
0/12 – 1/5 -0/11 جزء مزومورفی 0/17 – 1/3 -0/37 جزء اکتومورفی 0/99
0/49
0/95 0/15
0/53 0/00
-0/68
0/05
– 1/4
0/62 0/00
-0/29 0/01
-0/12
0/11 1/7 0/07 0/27 قد
وزن
چربی بدن شاخص بالیدگی(PHV)جزء اندومورفی ایلینویز (چابکی)
0/74 0/33 0/02 جزء مزومورفی 0/54 -0/61 -0/19 جزء اکتومورفی *0/00
*0/02
*0/00
*0/00
*0/00 2/7

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2/3
3/9
3/5
4/3 -0/90 0/85
-0/65
-0/25
0/69 *10/2 0/33 0/57 قد
وزن
چربی بدن
شاخص بالیدگی(PHV)جزء اندومورفی دو 540 متر (توان هوازی)
0/23 1/1 0/08 جزء مزومورفی *0/01 2/4 0/65 جزء اکتومورفی
بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر پیشبینی عوامل فیزیولوژیک براساس متغیرهای آنتروپومتریک بود. نتایج آزمون آماری رگرسیون نشان داد که شاخص قد عامل مهمی در پیش بینی توان هوازی است. بر این اساس هرچه فرد قد بلندتری داشته باشد توان هوازی کمتری خواهد داشت. این مورد با تحقیق عابدی و همکاران (1389) و وونگ و همکاران (2009) ناهمسو بود (32، 1). همچنین در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین شاخص قد و پرش سارجنت دیده نشد. این یافته با بیشتر تحقیقات قبلی مغایر است (32، 18، 1). دلیل این ناهمسویی را میتوان به تفاوت در عوامل روششناختی این تحقیقات نسبت داد. در تحقیقات گذشته برای بررسی ارتباط از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده که اعتبار آن به منظور پیش بینی، نسبت به آزمون آماری رگرسیون کمتر است (10). حال آنکه در تحقیق حاضر از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است. همچنین تفاوت در گروه سنی، سابقه تمرینی و سطح فنی شرکت کنندگان در تحقیق پیشین میتواند از عوامل اثرگذار بر ناهمسویی نتایج باشد.
نتایج نشان داد، درصد چربی بدن به طور معناداری با آزمون سارجنت مرتبط بود. این یافته با نتایج تحقیق پرنو و همکاران (1384) همسوست (1). درصد چربی بدن به شکل معنادار و منفی میتواند پیش بین در توان هوازی افراد باشد (1). در این راستا برخی پژوهشگران معتقدند، درصد چربی بالا در فعالیت هایی که نیازمند تحمل وزن در طولانیمدت باشند، مانند دویدن استقامتی میتواند اثر منفی داشته باشد (32، 14).
شاخص بالیدگی (phv) ارتباط معنادار مثبت با توان بیهوازی و ارتباط معنادار و منفی با توان هوازی داشت. به این معنا که هرچه فرد به سن PHV نزدیک تر باشد، از توان هوازی بیشتری برخوردار خواهد بود. این یافته با نتایج جیتنر و همکاران (2004) و شیرر و همکاران (2007) همراستاست (28، 11). نکته مهم در این زمینه نتایج تحقیق جیتنر و همکاران (2004) بود که نشان داد سن رسیدن به اوج سرعت نمو توان هوازی (vo2max) دقیقاً با PHV مقارن است، بنابراین تفاوت در سن PHV یکی از مهم ترین عوامل زیربنایی تفاوت در عملکرد هوازی است (28، 11).
یافته ها نشان داد بین جزء اندومورفی تیپ بدنی با توان بی هوازی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد، اما این شاخص پیکری با توان هوازی ارتباط مثبت و معناداری نشان داد. میزان جزء اکتومورفی نوع پیکری نیز ارتباط مثبت و معناداری با توان هوازی نشان داد. در این مورد میتوان به اهمیت توان هوازی برای بازیکنان فوتبال اشاره کرد. داشتن سطح مناسبی از توان هوازی میتواند در بازگشت به حالت اولیه بازیکنان در زمان استراحت کمک مؤثری کند و مربیان نیز نباید اهمیت توان هوازی را در اجرای ورزشی بازیکنان فوتبال نادیده بگیرند. ماهیت اینتروال فعالیت های داخل زمین فوتبال ایجاب می کند که بازیکنان این رشته آمادگی هوازی مناسبی داشته باشند (3).
یافته ها نشان داد میان شاخص مزومورفی با چابکی ارتباط معناداری وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که چابکی یکی از عوامل زیستحرکتی ترکیبی است و از ترکیب فاکتور توان با انعطاف پذیری به وجود می آید. عامل توان از سرعت بیشینه و قدرت بیشینه حاصل می شود (6). از آنجا که میزان قدرت و بافت عضله تأثیر مهمی در میزان توان عضلانی دارد؛ در مورد شرکتکنندگان در تحقیق حاضر باید به این نکته توجه داشت که شرایط سنی و فیزیولوژیک آنها بهگونه ای است که بالیدگی قدرت در ایشان به وجود نیامده است و قرار گرفتن در دوره پیش از بلوغ نیز موجب محدودیت در بافت عضلانی شده است (31). بنابراین فاکتورهای وابسته به قدرت و بافت عضله نمیتواند در این گروه متأثر از عوامل فوق باشد. با توجه به نکات مذکور عدم ارتباط میزان جزء مزومورفی با چابکی در میان شرکت کنندگان این تحقیق به لحاظ اصول فیزیولوژیک قابل تفسیر است.
براساس نتایج برخی پژوهشها هنگام انتخاب بازیکنان مستعد فوتبال علاوه بر شاخصهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک شاخص های مهارتی و روانی نیز باید در نظر گرفته شود (8). بنابراین پیشنهاد می شود در سایر تحقیقات مجموعه عوامل اثرگذار و شاخص های اصلی شناسایی شده و بهصورت یکجا بررسی شود. با وجود این، تحقیقاتی از این دست نیز میتواند اطلاعات مفیدی در اختیار مربیان و دست اندرکاران گزینش بازیکنان مستعد قرار دهد.

منابع و مĤخذ
پرنو، عبدالحسین. قراخانلو، رضا. آقا علی نژاد، حمید. (1384). بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و انتروپومتریکی بازیکنان نخبه فوتسال ایران. (2): 58-49.
جعفری، اکرم. آقا علی نژاد، حمید. قراخانلو، رضا. مرادی، محمدرضا. (1385) توصیف و تعیین رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران. (16): 16-7.
عابدی، بهرام. (1389). بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریک و برخی قابلیتهای فیزیولوژیک بازیکنان فوتسال دانشجوی پسر. 2: 94-79.
.4 Bloomfield, J., Ackland, T. R., & Elliott, B. C. (1994). Applied anatomy and
biomechanics in sport: Blackwell Scientific Publications Melbourne.
.5 Bompa, T. O. (1996). Variations of periodization of strength. Strength & Conditioning Journal, 18(3), 58-61.
.6 Brewer, J., Balsom, P., & Davis, J. (1995). Seasonal birth distribution amongst European soccer players. ;1:154-157
.7 Carling, C., Le Gall, F., Reilly, T., & Williams, A. (2009). Do anthropometric and fitness characteristics vary according to birth date distribution in elite youth academy soccer players? Scandinavian journal of medicine & science in sports, 19(1), 3-9.
.8 Challis, J. H., & Domire, Z. J. (2013). Insights to vertical jumping from computer
simulations. Movement & Sport Sciences-Science & Motricité.
.9 Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: Sage publications.
.01 Geithner, C. A., Thomis, M. A., Eynde, B. V., Maes, H. H., Loos, R. J., Peeters, M., . . . Beunen, G. P. (2004). Growth in peak aerobic power during adolescence. Medicine and science in sports and Exercise, 36(9), 1616-1624.
.11 Hachana, Y., Chaabène, H., Nabli, M. A., Attia, A., Moualhi, J., Farhat, N., & Elloumi, M. (2013). Test-retest reliability, criterion related validity and minimal detectable change of the Illinois agility test in male team sport athletes. Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning Association.
.21 Haywood, K. M., & Getchell, N. (2009). Life span motor development: Human Kinetics.
.31 Helsen, WF, Van Winckel, J, and Williams, AM( 2005). The relative ageeffect in youth soccer across Europe. J Sports Sci 23: 629–636,
.41 Hosseini, S. S., Panahi, M., Naghilo, Z., & Ramandi, L. D. (2011). The Effect of Exercise Training on Perceptual Motor Skills and Physical Fitness Factors in Preschool Children. Middle-East Journal of Scientific Research, 9(6), 764-768.
.51 Keir, D. A., Thériault, F., & Serresse, O. (2013). Evaluation of the Running-Based Anaerobic Sprint Test as a Measure of Repeated Sprint Ability in Collegiate-Level Soccer Players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(6), 1671-1678.
.61 le Gall, F., Carling, C., Williams, M., & Reilly, T. (2010). Anthropometric and fitness characteristics of international, professional and amateur male graduate soccer players from an elite youth academy. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(1), 90-95.
.71 Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation, and physical activity: Human Kinetics.
.81 McGee, K. J., & Burkett, L. N. (2003). The National Football League combine: a reliable predictor of draft status? The Journal of Strength & Conditioning Research, 17(1), 6-11.
.91 Pasbakhsh, H., Ghanbarzadeh, M., & Ebadi, G. (2011). Relationships between skinfold thicknesses, body mass index and physical fitness of female students. Studies in Physical Culture & Tourism, 18(2), 149-155.
.02 Philippaerts, R. M., Vaeyens, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Matthys, D., Craen, R, Malina, R. M. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players. Journal of sports sciences, 24(3), 221-230.
.12 Reilly, J., & Wong, S. H. (2012). The Development of Aerobic and Skill Assessment in Soccer. Sports Medicine, 42(12), 1029-1040.
.22 Reilly, T., Bangsbo, J., & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 669-683.
.32 Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A., & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 695-702.
.42 Reilly,T, Williams, M.(2003). Science & soccer, 2nd ed. Routledge, LONDON & NEW YORK.
.52 Roger, E., Eston, R. G., & Reilly, T. (2009). Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual: tests, procedures and data (Vol. 1): Taylor & Francis.
.62 Sawyer, D. T., Ostarello, J. Z., Suess, E. A., & Dempsey, M. (2002). Relationship between football playing ability and selected performance measures. The Journal of Strength & Conditioning Research, 16(4), 611-616.
.72 Sherar, L. B., Baxter-Jones, A. D., Faulkner, R. A., & Russell, K. W. (2007). Do physical maturity and birth date predict talent in male youth ice hockey players? Journal of sports sciences, 25(8), 879-886.
.82 Simmons, C., & Paull, G. C. (2001). Season-of-birth bias in association football. Journal of sports sciences, 19(9), 677-686.
.92 Toriola, A., Adeniran, S., & Ogunremi, P. (1987). Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of sports medicine and physical fitness, 27(2), 235-239.
.03 Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2004). Physiology of sport and exercise (Vol. 726): Human kinetics USA.
.13 Wong, P.-L., Chamari, K., Dellal, A., & Wisløff, U. (2009). Relationship between anthropometric and physiological characteristics in youth soccer players. The Journal of

  • 1

پاسخ دهید