در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرایند

گروه

311/17±36/66 کنترل
324/33±27/12 آلودگی
304/33±43/31 تمرین
315/67±33/23 آلودگی+تمرین

با توجه به طبیعی بودن توزیع داده های P=0/498) TNF-α)، از آزمون تحلیـل واریـانس چندسـویههمراه با تست تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج آنالیز واریانس چندسویه تفـاوت معنـاداری را تنهـا بـین گروه تمرین و آلودگی در مقدار P=0/047) TNF-α) نشان داد. در مورد سایر گروه های مورد بررسـی درمقدار TNF-α تفاوت معناداری مشاهده نشد. با وجود این بیان TNF-α در گروه آلودگی + تمرین کمتـراز گروه آلودگی و بیشتر از گروه تمرین و کنترل بود. گـروه تمـرین همچنـین بیـانTNF-α کمتـری رانسبت به گروه کنترل داشت (نمودار 1).

نمودار
1
.

میانگینار
زش

های

TNF-
α

درگروه

های

مورد

مطالعه


پاسخ دهید