تجربی

پس

آزمون

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیشآزمون گروهها متغیرها
72/60±10/78 71/90±10/33 **74/15±10/94 ‡75/06±10/9 وزن (kg)
29/66±3/09 29/49±2/85 *30/49±3/61 ‡30/82±3/65 (Kg/m2)BMI
96/50±3/83 95/80±3/88 **92/50±3/95 ‡94/10±3/87 (cm )WC
1/01±0/03 1±0/05 **0/98±0/03 ‡1/01±0/05 WHR
203/4±34/76 201/6±34/99 **181/4±20/06 ‡201/3±26/7 (mg/dl)گلوکز

* تفاوت معنادار بین گروه تجربی با گروه کنترل بعد از تمرین (05/0 <P)
** تفاوت معنادار بین گروه تجربی با گروه کنترل بعد از تمرین (01/0 <P)
‡ تفاوت معنادار بین گروهها قبل و بعد از تمرین (05/0 <P)

میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای ریوی در گروههای تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرین در جدول 2 گزارش شده است. نتایج نشان داد بین P= 0/001) FEV1 ،(P= 0/001) FVC) و P= 0/04) FEV1/FVC) دو گروه در پایان مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون t همبسته نشان داد بین میانگینP= 0/002) FEV1 ،(P= 0/001) FVC) در گروه تجربی بعد از 12 هفته تمرین قدرتی در مقایسه با اندازههای پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد.

پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون متغیرها
2/66±0/13 2/72±0/12 **2/81±0/15 ‡2/60±0/23 (l) FVC
2/34±0/25 2/39±0/28 **2/64±0/32 ‡2/37±0/3 (l)FEV1
89±3/5 86/5±3/81 *86/6±4/76 86/9±4/3 (% )FEV1/FVC
266609302030گروهها

تجربی

کنترل

گروهها


پاسخ دهید