0/092
0/554 188/6±26/3
8/08±0/56
10/53±2/70 189/3±25/8
8/09±0/57
10/51±2/67 گلوکز سرم (میلیگرم در دسیلیتر) هموگلوبین گلیکوزیله (درصد) انسولین (میکرویونیت در میلیلیتر) کنترل

کنترل

– 0/927 4/87±1/38 4/88±1/31 مقاومت به انسولین (HOMA-IR) 0/145
1/000
0/985
0/724 0/000*
0/240
0/121
0/000* 148/25±10/7
8/59±0/67 8/90±2/06
3/30±0/92 168/62±9/33 8/60±0/68
9/01±2/03
3/78±1/02 گلوکز سرم (میلیگرم دردسی لیتر)هموگلوبین گلیکوزیله(درصد)
انسولین (میکرویونیت در میلیلیتر)مقاومت به انسولین(HOMA-IR) زرشک

عصاره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زرشک

عصاره

0/014* 1/000
0/010* 0/008*
0/160
0/009* 162/88±23/54
8/18±0/38
9/67±2/26 192/62±42/03
8/19±0/40
10/46±2/37 گلوکزسرم (میلیگرم در دسیلیتر)هموگلوبین گلیکوزیله (درصد) انسولین (میکرویونیت در میلیلیتر) تمری
ن

تمری

ن


پاسخ دهید