مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JSB_Volume 7_Issue 3_Pages 503-518-1

0/092 0/554 188/6±26/3 8/08±0/5610/53±2/70 189/3±25/8 8/09±0/57 10/51±2/67 گلوکز سرم (میلیگرم در دسیلیتر) هموگلوبین گلیکوزیله (درصد) انسولین (میکرویونیت در میلیلیتر) کنترل کنترل سایت منبع – 0/927 4/87±1/38 4/88±1/31 مقاومت به انسولین (HOMA-IR) 0/145 1/000 0/985 0/724 Read more…

By 92, ago