مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JSB_Volume 7_Issue 4_Pages 675-688-1

3286/7050100150200250300350کنترل گروهپیلاتس تمرینی روهگBDNF (pg/ml)آزمون پیشآزمون پس در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JSB_Volume 7_Issue 4_Pages 635-647-1

سایت منبع CK 48 ساعت بعد از تمرین 88/75±67/195 72/85±00/241 255/0 زمان ×گروه₌284/0 کافئین₌021/0 *گروه دارونما₌001/0 زمان ×گروه₌454/0 0/230 219/33±27/34 242/67±48/95 بلافاصله بعد از تمرین 0/926 191/33±21/66 193/00±48/54 24 ساعت بعد از تمرین0/702 198/33±22/64 203/78±35/19 Read more…

By 92, ago