جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JSB_Volume 7_Issue 4_Pages 635-647-1

سایت منبع CK 48 ساعت بعد از تمرین 88/75±67/195 72/85±00/241 255/0 زمان ×گروه₌284/0 کافئین₌021/0 *گروه دارونما₌001/0 زمان ×گروه₌454/0 0/230 219/33±27/34 242/67±48/95 بلافاصله بعد از تمرین 0/926 191/33±21/66 193/00±48/54 24 ساعت بعد از تمرین0/702 198/33±22/64 203/78±35/19 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JSB_Volume 7_Issue 3_Pages 503-518-1

0/092 0/554 188/6±26/3 8/08±0/5610/53±2/70 189/3±25/8 8/09±0/57 10/51±2/67 گلوکز سرم (میلیگرم در دسیلیتر) هموگلوبین گلیکوزیله (درصد) انسولین (میکرویونیت در میلیلیتر) کنترل کنترل سایت منبع – 0/927 4/87±1/38 4/88±1/31 مقاومت به انسولین (HOMA-IR) 0/145 1/000 0/985 0/724 Read more…